1. بر اساس ماده 5 این قانون شرکت ملی نفت وظیفه مدیریت و راهبری عملیات بالادستی نفت را در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد.
2.به موجب بند 10 ماده 6 این قانون، شرکت نفت می تواند در انجام وظیفه مدیریت و راهبری عملیات بالادستی نفت و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام به سرمایه گذاری مستقل یا مشترک در داخل یا خارج از کشور نماید.
3.طبق بند 19 ماده 6 این قانون، شرکت نفت می تواند بخشی از مدیریت و راهبری خود در بخش بالادستی نفت را به اشخاص حقوقی داخلی و خارجی واگذار نماید.
4.البته با عنایت به بند 9 ماده 10 این قانون، هرگونه سیاست گذاری به منظور سرمایه گذاری و مشارکت می بایست با رعایت سیاست های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط باشد. 
بدیهی است بارزترین موارد این قوانین عبارتند از سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز، سیاست های کلی اصل 44 ، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های برنامه ششم توسعه، قانون اصل 44 و آیین نامه های منضمه
5.به موجب بند 21 ماده 6 این قانون، شرکت نفت ملزم است در کلیه قراردادهای مهم و با اثر گذاری میان مدت و بلند مدت پیوست های فرهنگی، حفاظت محیط زیست و پدافند غیر عامل را تهیه و ضمیمه نماید.

منبع : حقوق |نکاتی حقوقی پیرامون قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395
برچسب ها : سیاست ,شرکت ,ماده ,قانون، ,گذاری ,نماید ,اقتصاد مقاومتی ,قانون، شرکت ,سرمایه گذاری ,راستای تحقق ,راهبری عملیات ,راهبری عملیات بالادستی